Tuesday, July 5, 2016

The Greatest Plot - Jiang nan ba da xia (1977)

Ulysses Au-Yeung Jun (江南八大俠)             ศึก 8 บรรลัยกัลป์ 


ขอขอบคุณรูปใบปิดภาษาไทยจากแฟนเพจ ดูอย่าง เดียว 
Thanks the Thai poster from ดูอย่าง เดียว Fanpage

Saturday, July 2, 2016

The First Vampire in China - Mao shan xue tang (1986)

Wong Ying (茅山學堂)                หยกก็ผี...ทองก็ผี


Raining in the Mountain - Kong shan ling yu (1979)

King Hu Chin-Chuan  (空山靈雨)              ตลุยแดนศักดิ์สิทธิ์


ขอขอบคุณรูปใบปิดภาษาไทยจากแฟนเพจ ดูอย่าง เดียว  
Thanks the Thai poster from ดูอย่าง เดียว Fanpage


Friday, May 20, 2016

Club Girls - Huo wu li ren (1989)

Wai Lit (火舞儷人)             สวยเผ็ดเชือดสุด...สุด

Thanks the poster from Jub Classic Movie.

Thursday, May 19, 2016

Saturday, April 9, 2016

Return of the 18 Bronzemen - Yong zheng da po shi ba tong ren(1976)

Joseph Kuo Nan-Hong  (雍正大破十八銅人)               ถล่ม 18 มนุษย์ทองคำ 


ขอขอบคุณรูปใบปิดภาษาไทยจากท่านผู้ใช้นามว่า ดูอย่าง เดียว Thanks the Thai poster from ดูอย่าง เดียว