Thursday, March 15, 2018

Final Run - Mu zhong wu ren (1989)

Phillip Ko Fei (目中無人)          ล้างบางไต้ปั้ก


ขอขอบคุณใบปิดภาษาไทยจาก Jub Classic Movie  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ 
Thanks the poster from Jub Classic Movie.

Wednesday, January 31, 2018

Brotherhood - Yi ben wu yan (1987)

Billy Chan Wui-Ngai (義本無言)             เดี่ยวตกมัน


ขอขอบคุณใบปิดภาษาไทยจาก Jub Classic Movie มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
  Thanks the poster from Jub Classic Movie.

Tuesday, August 29, 2017

The Sword - Ming jian (1980)

Patrick Tam Kar-Ming (名劍)                แค้นมือกระบี่


ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจากแฟนเพจ ดู อย่างเดียว มา ณ ที่นี้ด้วยครับ 
Thanks the poster from Fanpage ดู อย่างเดียว

Monday, July 24, 2017

Prodigal Boxer - Fang shi yu (1972)

Ulysses Au-Yeung Jun (方世玉)               นักเตะเจอนักต่อย


ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจากแฟนเพจ ดู อย่างเดียว  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
Thanks the poster from Fanpage ดู อย่างเดียว


Bruce's Fingers - Long men mi zhi (1976)

Joseph Kong Hung  (龍門秘指)             ไอ้นิ้วเพชรตะลุยแหลก
Wednesday, February 22, 2017