Monday, July 24, 2017

Prodigal Boxer - Fang shi yu (1972)

Ulysses Au-Yeung Jun (方世玉)               นักเตะเจอนักต่อย


ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจากแฟนเพจ ดู อย่างเดียว  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
Thanks the poster from Fanpage ดู อย่างเดียว


Bruce's Fingers - Long men mi zhi (1976)

Joseph Kong Hung  (龍門秘指)             ไอ้นิ้วเพชรตะลุยแหลก
Wednesday, February 22, 2017

Sunday, January 29, 2017

Into the Fire - Lie huo jie tou (1989)

Lo Kin (烈火街頭)              ดีเดือดกับเลือดบ้า 


ขอขอบคุณใบปิดภาษาไทยจาก Jub Classic Movie มา ณ ที่นี้ด้วยครับ 
Thanks the poster from Jub Classic Movie.


Sunday, January 8, 2017