Saturday, February 15, 2014

Snake in the Eagle's Shadow - She xing diao shou (1978)

Yuen Wo-Ping  (蛇形刁手)      ไอ้หนุ่มพันมือ / เดชไอ้หนุ่มพันมือ (ภาคสมบูรณ์)


ขอขอบคุณโปสเตอร์ฉบับภาษาไทยโดย ท่านอาจารย์ขาม กำพล  นิยมไทย ครับNo comments:

Post a Comment