Sunday, March 16, 2014

Butcher Wing - Zhu rou rong (1979)

Gam Ming , Luk Pak-Sang (豬肉榮)          ตือบะฉะสิงโต 


ขอขอบคุณเป็นพิเศษโปสเตอร์จาก สมปองคนเล่นของ(สะสม)

No comments:

Post a Comment