Monday, July 24, 2017

Prodigal Boxer - Fang shi yu (1972)

Ulysses Au-Yeung Jun (方世玉)               นักเตะเจอนักต่อย


ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจากแฟนเพจ ดู อย่างเดียว  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
Thanks the poster from Fanpage ดู อย่างเดียว


No comments:

Post a Comment