Tuesday, April 1, 2014

18 Shaolin Disciples - Shi ba luo han zhen (1975)

Hsu Tseng-Hung , Peter Pan Chi-Chun  (十八羅漢陣)             เส้าหลิน 18 อรหันต์


ขอขอบคุณ อาจารย์ชวนะ  บุญชู  โปสเตอร์ต้นฉบับ เทคนิคสีโปสเตอร์ครับ

No comments:

Post a Comment