Tuesday, April 16, 2013

Thursday, April 4, 2013

Showdown at the Cotton Mill - Hu hui gan xue zhan xi chan si (1978)

Wu Ma (胡惠乾血戰西幝寺)        ศึกยุทธจักรเส้าหลิน 

ขอขอบคุณโปสเตอร์ฉบับภาษาไทย คุณ jeab thaiflim  จาก www.peoplecine.com

Monday, April 1, 2013