Sunday, August 25, 2019

The Most Wanted - Long hu xin feng yun (1994)

Wong Gam-Din (龍虎新風雲)                 เหยียบถ้าเสือกัดไม่ปล่อย 


ขอขอบคุณใบปิดภาษาไทยจาก Jub Classic Movie  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ 
Thanks the poster from Jub Classic Movie.

Sunday, June 16, 2019

Saturday, May 11, 2019

Come Drink with Me - Da zui xia (1966)

King Hu Chin-Chuan (大醉俠)         หงส์ทองคะนองศึก 


Special thanks 
Thai Poster from Raymond Farrell
Monday, April 29, 2019

The Young Taoism Fighter - Yin yang qi bing (1986)

Chen Chi-Hwa (陰陽奇兵)          หัตถ์สุริยันจันทรา

 

The Kid with a Tattoo - Tong tian xiao zi hong qiang ke (1980)

Sun Chung (通天小子紅槍客)          อินทรีผยองถล่มมังกรแดง

                             ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจาก fb.Shaws BrothersMovie
                                                    Thanks the poster from fb. Shaws BrothersMovie

Challenge of the Masters - Lu acai yu huang feihong (1976)

Liu Chia-Liang (陸阿采與黃飛鴻)            จอมเพชฌฆาตเจ้าสิงโต

                                      ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจาก fb.Shaws BrothersMovie
                                           Thanks the poster from fb. Shaws BrothersMovie

Friday, April 26, 2019

The Magic Bow - Shen gong (1968)

Ng Wui (神弓)          เกาทัณฑ์ประกาศิตThe One in Yellow - Huang shan ke (1969)

Ng Tan (黃衫客)                เดชไอ้เหลือง


 

Beauty Escort - Hu hua ling (1981)

Pao Hsueh-Li  (護花鈴)             ศึกกระดิ่งสวาท  
                                    ขอขอบคุณใบปิดฉบับภาษาไทยจาก fb ดูอย่างเดียว
                                           Thanks the poster from fb. ดูอย่างเดียว

Tuesday, March 26, 2019

The Tormentor - Ke xing (1973)

Sung Ting-Mei (剋星)    คู่แค้น


 ขอขอบคุณใบปิดภาษาไทยจาก ดูอย่างเดียว มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
Thanks the poster from ดูอย่างเดียว