Tuesday, July 5, 2016

The Greatest Plot - Jiang nan ba da xia (1977)

Ulysses Au-Yeung Jun (江南八大俠)             ศึก 8 บรรลัยกัลป์ 


ขอขอบคุณรูปใบปิดภาษาไทยจากแฟนเพจ ดูอย่าง เดียว 
Thanks the Thai poster from ดูอย่าง เดียว Fanpage

Saturday, July 2, 2016

The First Vampire in China - Mao shan xue tang (1986)

Wong Ying (茅山學堂)                หยกก็ผี...ทองก็ผี


Raining in the Mountain - Kong shan ling yu (1979)

King Hu Chin-Chuan  (空山靈雨)              ตลุยแดนศักดิ์สิทธิ์


ขอขอบคุณรูปใบปิดภาษาไทยจากแฟนเพจ ดูอย่าง เดียว  
Thanks the Thai poster from ดูอย่าง เดียว Fanpage